Cliëntenraad

Bij Veritas Zorg staan de wensen van de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk om te weten wat de wensen van onze cliënten zijn, zeker als het gaat over de zorg en alles daar omheen. De cliënt en hun vertegenwoordigers weten immers het beste wat voor zorg zij nodig hebben. Zij weten daardoor ook het beste waar eventueel verandering of verbetering nodig is om de zorg zo prettig mogelijk te maken. Goede zorg is immers geen kant en klaar product, maar moet worden afgestemd op de unieke zorgvraag van de cliënt. Om dit in goede banen te leiden, stelt Vertas Zorg een Cliëntenraad in. De cliëntenraad heeft haar grondslag in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Hierin worden de rechten en bevoegdheden van de leden van de cliëntenraad gewaarborgd.

Sinds 1 juli 2020 is de Wmcz veranderd waardoor de cliëntenraden extra rechten hebben gekregen. Er is ook een nieuwe vorm van medezeggenschap in ontwikkeling.

Wat wilt de cliëntenraad?
De cliëntenraad heeft als missie het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Veritas Zorg. Cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de cliënten en waakt over de kwaliteit van zorg en de dienstverlening. De cliëntenraad wil dat de cliënt centraal staat in de medische zorg en zelf regie en inspraak heeft in de verzorging. Dus samen beslissen als cliënt en zorgverlener.

Wat doet de cliëntenraad in de praktijk?
De leden van de cliëntenraad komen bij elkaar om te bespreken wat er gebeurt in het huis of bij de thuiszorg in hun gebied. Ze bespreken het beleid van Veritas Zorg kritisch en beoordelen of de belangen van cliënten voldoende aandacht krijgen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management/directie. Ook luistert de cliëntenraad goed naar wat er leeft en speelt onder cliënten zelf. Deze signalen geeft de cliëntenraad weer door aan Veritas Zorg.

De cliëntenraad denkt en praat mee over:
 De kwaliteit van de zorg in huis.
 De maatregelen en het beleid van Veritas Zorg waar cliënten mee te maken krijgen.
 De dagelijkse en praktische zaken.
 De veiligheid en hygiëne van de cliënten.
 Nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals nieuwe wetgeving.
 De informatie die Veritas Zorg aan de cliënten geeft en alle ander zaken waar zij tegenaanlopen.

Wat kunt u doen?

Zoals aangegeven kan de cliëntenraad meepraten over het bestuurlijke reilen en zeilen van Veritas Zorg. Bijvoorbeeld over een verandering in de doelstelling, begroting, jaarrekening en zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. U kunt als cliënt of vertegenwoordiger met de cliëntenraad meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met uw hulp kunnen wij samen bouwen aan een kwalitatief goede en flexibele zorg. En het is belangrijk dat wij weten wat er bij u leeft. Dus heeft u vragen, een advies of lid wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via e-mailadres: cleintenraad@veritazorg.nl

Leden van de cliëntenraad?
1. S. Sarkisian (voorzitter cliëntenraad)
2. A. Makarian (lid cliëntenraad)
3. A. Torosyan (lid cliëntenraad)